Дасхал 7

Ямар үгэнүүдтэ -ээ, -эй бэшэхэб.


1.Дэнг гэрэл, түүдэг гал, дулаан гэрт , Сэдэн эжы, үхибүүд бэшэг.
2.Дэнг носоо, түүдэг тойробо, гэрт оробо, Сэдэн угтаба, үхибүүд хараба.