Дасхал 7

Бүридэмэл тоогой нэрэнүүдтэй мэдүүлэл ологты.

1) Дэлхэй дээрэ эгээ бага бэетэй хүн гушан долоон наһатай, дүшэн хоёр сантиметр үндэртэй.
2) Үсөөн айлай газаа долоон модо тариһан байдаг.