Дасхал 8

Ямар мэдүүлэл соо тоогой нэрэ нэрлүүлэгшын үүргэ дүүргэнэб?

1) Табууландань самса оёжо үгөөб.
2) Зургаан зургаа – гушан зургаа.