Дасхал 8

Мориной ямар зүһэ тэмдэглэхэдээ, дифтонгнуудые бэшэхэб? Хэрэгтэй үгэнүүдтэнь дифтонгнуудые оруулагты.


а) төөнт хүрин б) мэлзн боро в) ёбуут хээр г) табг сагаан д) халзн зээрдэ