Дасхал 8

Хушагд..., нойрс..., ер..., үмд... гэһэн үгэ соо, һубаряа сэгэй орондо таараха аялганииень хүсэлдүүлжэ, мэдүүлэл соонь бэшэгты.


а) Хүйтэн үбэл . б) Шандаган мүнгэн сагаан дахаяа . в) Хүрьһэтэ газар саһан хүнжэлөөр . г) Эхэ байгаалим бүхөөр .