Дасхал 8

Нэрэ холбуулалнуудые оложо заагты.

Булагаа шэргэһэн нютаг - нютаг бэшэ, угаа алдаһан хүн - хүн бэшэ... Энэ болбол буряад-монгол угсаатанаймнай эртэ урда сагһаа һанажа ябаһан бодолнуудай нэгэн мүн.