Дасхал 8

Юрын причастна болон деепричастна дахуулалнуудые ологты.


1) Һэмжэн үүлэн үзэгдөөд, хадын хүбөө дайрана. а) Юрын причастна дахуулал
б) Юрын деепричастна дахуулал
2) Загаһашадай онгосонуудые үлгыдэһөөр, Байгалай буурал сагаан долгинууд тэдэниие хэрэгтэй газартань асарна. а) Юрын причастна дахуулал
б) Юрын деепричастна дахуулал
3) Сагай муудахада, сэдьхэл хубилха. а) Юрын причастна дахуулал
б) Юрын деепричастна дахуулал
4) Эдээр бэеэ шэмэглэнхаар, эрдэмээр бэеэ шэмэглэ. а) Юрын причастна дахуулал
б) Юрын деепричастна дахуулал