Дасхал 8

Нэрлүүлэгшэнь ямар хэлэлгын хубяар элирнэб?


1) Аадар бороогой һүүлээр агаар тунгалаг, сэлмэг. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Дайбар үгэ
2) Эрын һайн гэрэйнгээ газаа, эхэнэрэй һайн гэрэйнгээ досоо. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Дайбар үгэ
3) Манай гэр эндэһээ гурбадахинь. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Дайбар үгэ
4) Эмээлтэ морин дабшаһандаа, эрэ хүн зориһондоо. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Дайбар үгэ
5) Ургы сэсэг — дэлхэйн шэмэг,
Yбгэд хүгшэд — түрын шэмэг.
а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Дайбар үгэ