Дасхал 8

Текст соо бэшэгдээгүй хашалгануудыень оруулагты.


— Ши ургуулида яадаг хадаа мэдээ ёотойш, модондо үхэ буа борилоо хоёр һууна, алиниинь борилооб? — Юуень мэдэжэ ядаха юм. үхэ буын хажууда һуугша борилоол даа.