Дасхал 8

Нэгэ түрэл бэшэ элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэл ологты (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй).

1) Гоёшье аймшагтайшье шураншье хүсэтэйшье зэрлиг ан гэбэл эреэн гүрөөһэн.
2) Тэдэнэй гэр шэнэ түмэр ногоон хушалтатай юм.
3) Үндэр шулуун хабсагайн боорёор заахан горхон урдана.
4) Бүүдэгэр хүйтэн шэмэрүүн һүни.
5) Урдандаа гар һалхин уһан тээрмээр талхаяа татадаг байһан гээшэ.