Дасхал 8

Сэхэ болон хазагай нэмэлтэ илгаруулагты. (Нэгэ түрэл гэшүүдые аминдань шэлэхэ)

Аха заха хүниие хүндэлжэ, нэрээрнь нэрлэхэгүй, үри бэеынь нэрлээд, тэрэнэй ахай, абгай, эжы, баабай гэхэ. Эдеэлхэдээ аха хүнһөө урид табагта хүрэхэгүй. Эсэгэ, эхэеэ хүндэлэ, эдеэнэйнгээ дээжые эсэгэдээ түрүүн табидаг.

а) сэхэ нэмэлтэ
б) хазагай нэмэлтэ