Дасхал 8

Тэмдэглэһэн үгэнүүдые шэлээд, мэдүүлэлэлэй ямар гэшүүн болоһыень заагты.

Тэрэ ерэгшэш_ минии нүхэр_. Басаганай зоримгойһоо_ боложо илабабди. Сагай эртэнь_ дээрэ_, наһанай залуунь_ дээрэ_. Түрүүлэгшэ_ мориниинь энэл_ даа. Манай түрүүлэгшэ_ суглаан дээрэ үгэ хэлэбэ. Һайниие_ муу_ гутааха.

а) Нэрлүүлэгшэ
б) Хэлэгшэ
в) Ушарлагша
г) Элирхэйлэгшэ
д) Нэмэлтэ