Дасхал 8

Сэхэ ба өөршэлэн хэлэлгэтэй мэдүүлэлнүүдые илгаруулагты.


1) Бү баярла нүхэрни гэжэ хулганань харюусана хооһоор тэрээндэ бү найда. а) Сэхэ хэлэлгэ
б) Өөршэлэн хэлэлгэ
2) Галша хүйтэн зэрлиг нюдөөр Цэрэнпил тээшэ хаража, минии басаганай хүл мүрые төөрюулһэн хүн энэл даа гэжэ тэрэниие хургаараа заана. а) Сэхэ хэлэлгэ
б) Өөршэлэн хэлэлгэ
3) Эрдэмтэ наашаа ерыш гэжэ Баяр хашхарна юундэ һөөргөө бусанаш. а) Сэхэ хэлэлгэ
б) Өөршэлэн хэлэлгэ