Дасхал 8

Тус тоосоондо хэрэгтэй баримтануудай һууриень оложо табигты.

Хэрэглэхэ үгэ:
1.2011 оной октябриин 15
2.Захааминай аймагай Бүргын дунда һургуулиин һурагшад
3.Буряад Республикын эдир һэдхүүлшэдэй 10-дахи бүгэдэ хуралдаан
4.редакциин ажал тухай асуудалнууд
5.“Эрхим репортаж” гэһэн мүрысөө үнгэргэхэ
6.ажаябуулга, дүй дүршэлтэйнь танилсаха


аймагай дунда һурагшадай Буряад Республикын эдир һэдхүүлшэдэй хабаадаһан тухай Тоосоон 2011 15-да манай һургуулиин 7 һурагшад Улаан-Үдэ хотодо үнгэрһэн Буряад Республикын 10-дахи хабаадаһан байна. Тэндэ манай һурагшад республикын аймаг бүхэнэй эдир һэдхүүлшэдэй , дүй дүршэлтэйнь танилсаһан, һонинуудай хүдэлмэрилэгшэд, мүн бүгэдэ хуралдаанда уригдаһан һэдхүүлшэдэй һонирхолтой хөөрөөнүүдые шагнаһан, тухай асуудалнуудые табижа, дэлгэрэнгы харюунуудые абажа, һонин һэдхүүл тухай ойлгосо мэдэсэеэ яһалашье үргэдхэһэн байна. Бүхы дээрээ тус хэмжээ ябуулгын дүнгөөр манай һургуулида һурагшадай дунда “Эрхим репортаж” гэһэн боломоор гэһэн дурадхалые бүгэдэг хуралдаанда хабаадагшад оруулна.