Дасхал 8

Али бүлэг үгэдэнь -ээ бэшэгдэхэб?

1) үйлс...р, үбһ...р, түр..., гүз...н
2) үүд..., зүүг...р, һүүдэр..., юум...р