Дасхал 8

Шэрүүн нооһото ямаанай түлыень зүбөөр нэрлэгты.


а) эшгн б) борлн в) һнэг – зуһг г) һэрх – тэх – ямн