Дасхал 8

Юундэ Сосновоозерск, Красноярск, Хабаровск, Брянск гэһэн үгэнүүдэй түхэл һэлгэнгүй бэшэнэбибди?

1) хото тосхонуудай нэрын -ск суффикстай һаань, ородоор бэшэдэг.
2) хото тосхонуудай нэрэнүүдые юрэнхыдөө хубилгангүй бэшэдэг юм.