Дасхал 8

Эдэ гүрэнүүдэй нэрэнүүдые буряадшалжа бэшэгты.


Австралия — Автрал, Италия — Итал, Швейцария — Швейцар, Франция — Франц, Бельгия — Бельг.