Дасхал 8

Сэгүүдэй орондо ямар дифтонг табигдахаб? Харюуень зүб тааруулагты.


1) х...һэн а) эй
б) ой
в) ай
г) үй
д) уй
2) г...хал а) эй
б) ой
в) ай
г) үй
д) уй
3) эбт... а) эй
б) ой
в) ай
г) үй
д) уй
4) золт... а) эй
б) ой
в) ай
г) үй
д) уй
5) г...лга а) эй
б) ой
в) ай
г) үй
д) уй