Дасхал 8

Мэдүүлэл соо зүгэй падеждэ байһан юумэнэй нэрэнүүдые ологты.

Москвада һуража байһан элдэб яһатанай залуушуул шэнэ жэлые хамта угтадаг. Уулзалгада хабаадагша бүхэн өөрынгөө түрэл хэлэн дээрэ дуу дуулаха, шүлэг уншаха гү, али арадайнгаа хатар наада харуулдаг.