Дасхал 8

Падеж болон хамаадалай залгалта абаһан тэмдэгэй нэрэнүүдые олоод, тэдэнииень тодорхойлогты.

Хүүгэдэй мууень мартуулжа, һайнииень һануулжа, гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэжэ табиха гээшэ буянтай һайхан хэрэг болонол даа.

а) 1-дэхи н., н.п.
б) 3-дохи н., ү. п.
в) 2-дохи н., з.п.