Дасхал 8

Абтаһан юрын тоогой нэрэнүүдые ологты.

Хэдэн миллион жэлэй саада тээ Африка түбиһөө Аравийска хахад арал дээгүүр Ази түби руу түрүүшын хүнүүд тараһан гээшэ.