Дасхал 9

Олоной тоогой залгалта абадаггүй түлөөнэй үгэнүүдые ологты.

Үбһэ хуряалгада бүгэдэ зон оролдосотой ябадаг. Тиихэдэл һайнаар ябаха хэрэгтэй. Бүхы юумэн хүдэлжэ байһан шэнги. Дэлхэйн хамаг арадууд эрхэ сүлөөгэй түлөө оролдоно.