Дасхал 9

Түргэн а, о, у, э, и, ү аялгануудые хэрэгтэй газартань удаан аялгануудаар һэлгэжэ, үгын удха хубилгагты.


а) хана - хн б) боро - бр в) шэрэ - шр г) үдэн - дн д) хирэ - хр е) шүдэр - шдр ё) хара - хр ж) одон - дн