Дасхал 9

Холбуулалнуудай дулдыданги үгыень заагты.

түрэл арадайнгаа
нэрыень үргэжэ
дээрэ үргэжэ
һайн заншал
хүнэй ябадал
буруу ябадал
дэмы ябанагүй
буряад хүн
энэ гэртэнь
нилээд һайн