Дасхал 9

Үйлэ холбуулалнуудые оложо заагты.

Үхибүүндээ нэрэ үгэхэ гээшэ тон харюусалгатай хэрэг мүн. Хэнэй аба, хэнэй эжы гүүлээ һаа зохид, хүнэй шэхэндэ тааруу, хүгжэм шэнгеэр дуулдаха ааб гэжэ эхэ эсэгэ болоһон хүн бодомжолдог ааб даа.