Дасхал 9

Хэлэгшэ ямар хэлэлгын хубяар гарааб?


1) Нохой хүндэ туһатай гэрэй амитадай нэгэн. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Түлөөнэй нэрэ
д) Тоогой нэрэ
2) Ангуушадай нэгэниинь үбгэн, бэшэниинь залуушуул. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Түлөөнэй нэрэ
д) Тоогой нэрэ
3) Шинии харааша зүб байгаа. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Түлөөнэй нэрэ
д) Тоогой нэрэ
4) Жаргалай ехэ – эб, зоболонгой ехэ – хэрүүл. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Түлөөнэй нэрэ
д) Тоогой нэрэ
5) Эрын муу энеэдэг, эмээлэй муу хахинадаг. а) Юумэнэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Тэмдэгэй нэрэ
г) Түлөөнэй нэрэ
д) Тоогой нэрэ