Дасхал 9

Сэхэ нэмэлтэ шэлэгты. (Нэгэ түрэл гэшүүдые аминдань шэлэхэ)

Буряадууд малша арад хадаа хубсаһа хунартаа арһа, шүрбэһэ ехэнхидээ хэрэглэжэ оёдог байгаа. Мүн холо ойгуур наймаа хэжэ, хубсаһаяа гадарлаха бүд болон тэдэнээ шэмэглэхэ хэрэгсэлнүүдые асардаг һэн.