Дасхал 9

Мэдүүлэлнүүд соохи ушарлагшын янзыень тааруулагты.


1) Буряад арад гээшэ мориие «морин эрдэни» гэжэ дэмы нэрлээгүй. а) Сагай
б) Аргын
в) Хэмжээнэй
г) Шалтагаанай
д) Зорилгын
е) Байрын
2) Монгол морид нэгэ үдэрэй туршада хэдэн зуугаад модо гүйдэг. а) Сагай
б) Аргын
в) Хэмжээнэй
г) Шалтагаанай
д) Зорилгын
е) Байрын
3) Нэгэ сэрэг хэдэн мори һэлгүүлэн, торон тогтонгүй һэтэ гүйлгэдэг һэн. а) Сагай
б) Аргын
в) Хэмжээнэй
г) Шалтагаанай
д) Зорилгын
е) Байрын
4) Гурбан зуугаад жэлэй урда тээ хори буряад зон ород гүрэндэ алба түлэжэ эхилһэн юм. Мүнөөшье түлэһэн зандаа. а) Сагай
б) Аргын
в) Хэмжээнэй
г) Шалтагаанай
д) Зорилгын
е) Байрын
5) Нютаг нуга бүхэндэ найр нааданда түрүүлһэн гүйгөөшэ, жороо, мүн хатаршашье морид суурхадаг. а) Сагай
б) Аргын
в) Хэмжээнэй
г) Шалтагаанай
д) Зорилгын
е) Байрын
6) Үхибүүд моринойнгоо зан абаритай танилсахын тулада урид хэды дахин һорилгодо хабаадалсажа, мориёо гүйлгэжэ үзэдэг байhан. а) Сагай
б) Аргын
в) Хэмжээнэй
г) Шалтагаанай
д) Зорилгын
е) Байрын