Дасхал 9

Нэгэ түрэл гэшүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй).

1) Түнхэн болбол аршаан булаг эм домто ургамал элдэб һонин ан гүрөөлөөрөө суурханхай.
2) Аяар холо баруун хойто зүгтэ сахилгаан сахилна.
3) Түрэлхи хэлэн аба эжы тоонто нютаг хадаа таһаршагүй холбоотой зүйл юм.
4) Манай физикын багша Балдан Батуевич үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.
5) Бурханай үгэһэн һайхан хоолой сэбэр сагаан шарай үндэр гоё бэе ёһотойл оперно дуушан болохо гэжэ түрэһэн гэхээр.