Дасхал 9

Хандалгатай мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Уужам нютагайм хаданууд сэнхирлээд, үглөөнэй наранай элшэ гэрэл наадана.
2) Буряад зонойм, буряад хэлэн, зугаа дүүрэн дурдааб шамай.
3) Улаан-Үдэм, хамаг наһым шэмэглыш!
4) Онон мүрэн эрьеэ сохёод, омог долгёор эбхэрээ.
5) Хадаараа, хүбшөөрөө харгытай халюухан Ярууна нютаг.
6) Үндэр хангай Уран-Дүшэ, үргэн голоо даллан сүршэ!