Дасхал 9

Үгтэһэн урилгада удхаараа тааруу үгэнүүдые шэлэгты.

Хүндэтэ/ хайрата, нэрэтэ/нэрэмжэтэ, үеын/хаһын, хабаадалсахыетнай/ерэхыетнай.


Цэрэн Дамбиевич! 2011 оной декабриин 1-дэ үдэшын 18.30 сагта Х.Н. Намсараевай Буряадай Гүрэнэй академическэ буряад драмын театрай 77-дохи театральна эхилһэнэй баяр ёһолол эмхидхэгдэхэнь. Энэ баяр ёһололдо уринабди.