Дасхал 9

Эдэ үгэнүүд ямар үзэгөөр һүүлтэнэб?

Хуряанг..., хэлтэг..., хэрзэг..., шиидхэх..., хэрэлс..., нэлэнх..., зулг..., дүтэрх..., бүрэнх...

1) -уй
2) -үй
3) -ы