Дасхал 9

Тааабари таажа, * тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые табигты.


а) Үүдр ороод, үрхр гараба. (түлн)
б) Үбэлд дулаасуулдаг, зундаа һэрюусүүлдэг. (ой)
в) Хүлгүй аад, гүйгшэ, хүзүүгүй аад, зүдхшэ. (загаһан)