Дасхал 9

Мэдүүлэл соохи абтаһан үгэнүүдэй залгалтыень зүб бэшэгты.


а) Эжымни намда “Полином” магазинһаа “Физик», «Географ», «Черчен» болон бусад номуудые абаа.
б) Алюмин гээшэ тон хүнгэн түмэрлиг юм.
в) Багшын училищ дүүргэһэн залуу һурагшад манай һургуулида хүдэлнэд.