Дасхал 9

* тэмдэгэй орондо таараха дифтонг табигты.


а) Үглөөн эдеэн үлэг
Үбһэн хорх наһаг
б) Толг ббал, малг олдохо.