Дасхал 9

Ямар мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэ ушарлагша болоноб?

1) Дарма гэр соогуур иишээ тиишээ гэшхэлнэ.
2) Манай гэр тосхоной дунда байдаг.
3) Гэрэйнгээ дундаһаань эхилжэ хамаа.