Мүрэ Сээжэ Үрсэ Балсан Тохоног Сарбуу Нюдарга Сами Гуя Ээм Үбсүүн Хүхэн Хүхэнэй тобшо Һуга Гэдэһэн Ташаа Хүйһэн Бэлхүүһэн Сарбуу Альган Эрхы Хурган Долёобор хурган Дунда хурган Нэрэгүй хурган Шэгшы