Мүрэ Балсан Тохоног Сарбуу Эрхы Хюмһан Долёобор хурган Дунда хурган Нэрэгүй хурган Шэгшы Хурган Гуя Ууса Матаргай Бэлхүүһэн Ташаа Һуга Дала Нугарһан Нюрган