үхэр хулгана (харха)

лууса
сүүбэн шоно
үхэр хулгана (харха)
ооно