бүхэн

баабгай
сагаан үнэгэн
бүхэн
уулын сагаан ямаан