үхэр хулгана (харха)

лууса
үхэр хулгана (харха)
ооно
сүүбэн шоно