үхэр хулгана (харха)

лууса
ооно
сүүбэн шоно
үхэр хулгана (харха)