тас

тас
бага алаг тоншуул
наадаша шагшага
үхэр хараасгай (эрэнь дальбараатаяа)