хара туруу

энхэтэ булжуухай
хара туруу
шүрхы
хадын торхируу