алаг ээтэн

гургуул
энхэтэ булжуухай
алаг ээтэн
хара һойр