хонин хараасгай

үхэр хүгшүү
хонин хараасгай
туутагаалжан
хара һойр