морин суусагаалжан

хирээ
морин суусагаалжан
сагаан дэглы
урин жэргээ