хонин хараасгай

хонин хараасгай
туутагаалжан
үхэр хүгшүү
хара һойр