морин суусагаалжан

морин суусагаалжан
хирээ
сагаан дэглы
урин жэргээ