шаархай (туунай абга)

уран шубуун
шаархай (туунай абга)
гэрэй борбилоо (богшорго)
боро турлааг