тас

наадаша шагшага
үхэр хараасгай (эрэнь дальбараатаяа)
бага алаг тоншуул
тас