хара туруу

хара туруу
энхэтэ булжуухай
шүрхы
хадын торхируу