хонин хараасгай

үхэр хүгшүү
туутагаалжан
хонин хараасгай
хара һойр