тас

үхэр хараасгай (эрэнь дальбараатаяа)
тас
бага алаг тоншуул
наадаша шагшага