бахаагай (зоодой)

ялаагана
бахаагай (зоодой)
омоли
ангяан