далайн гахай

далайн гахай
далайн шоно
улаан нюдэн
сурхай