холбордой загаһан

тула
хөөлэнтии
холбордой загаһан
ангяан