тэбтээр сохо

боргооһон (бүхэтэр батаганаан)
тэбтээр сохо
улаан хорхой
балшаруу (галтай хорхой)