гонид

сахилза сэсэг
далан хальһан
шара модон (тошлог)
гонид