хулуугай сэсэг

буудай
яшал
хулhан модон
хулуугай сэсэг