улаан уһан үзэм

зээрэн шэлбэ
сагаан гэшэ
улаан уһан үзэм
хэдмэн (лиир)