гонид

гонид
шара модон (тошлог)
сахилза сэсэг
далан хальһан