гонид

далан хальһан
гонид
сахилза сэсэг
шара модон (тошлог)