мэлзэн зээрдэ

ёбуутай сабидар, халзан зээрдэ
мэлзэн зээрдэ
халзан сабидар
сабидар