шаргал халюун

шаргал халюун
хүрин толгойтой сагаан
сабидар хүрин
хүрин зээрдэ