шаргал халюун

хүрин толгойтой сагаан
сабидар хүрин
хүрин зээрдэ
шаргал халюун