шара хээр

төөнтэй хээр
хүрин толгойтой сагаан
шара хээр
мэлзэн зээрдэ