халзан сабидар

духадаа сагаантай хара халтар
хүрин халтар
төөнтэй шара хээр
халзан сабидар