боро соохор

хүрин зээрдэ
шаргал халюун
боро соохор
хара