буурал соохор

хээр
мэлзэн зээрдэ
хүрин зээрдэ
буурал соохор