буурал соохор

хүрин зээрдэ
буурал соохор
хээр
мэлзэн зээрдэ