соохор (соохондой)

хээр алаг, мэлзэн шара
сагаан дэлһэтэй зээрдэ
ёбуутай сабидар
соохор (соохондой)