шара хээр

төөнтэй хээр
хүрин толгойтой сагаан
мэлзэн зээрдэ
шара хээр