соохор (соохондой)

ёбуутай сабидар
сагаан дэлһэтэй зээрдэ
соохор (соохондой)
хээр алаг, мэлзэн шара